ฝากข้อความ

Loading

WP Shoutbox
ชื่อ
เว็บไซท์
Message
Smile

แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการจัดทำแผนการเรียนการสอน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

๑.     คณะกรรมการวิชาการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๒.     มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge

Management) เพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ๒ ประเด็น ดังนี้

            ประเด็นที่ ๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอดแทรกอัตลักษณ์และนักปฏิบัติการคุณภาพสูง ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

            ประเด็นที่ ๒ การจัดทำแผนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

๓.     มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คืออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา

๔.     มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดโดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  ๘  ประเด็น และมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

            ประเด็นที่ ๑ การพิจารณาอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา

            ขั้นตอนการดำเนินการ

               ๑ ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)และรายละเอียดของรายวิชา(มคอ. ๓) หรือคู่มือหลักสูตร  พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (พรบ.การศึกษาแห่งชาตินโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ การพัฒนาเอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ของผู้เรียน) ข้อมูลผู้สอน อาทิเช่น คุณวุฒิด้านการศึกษา  ประสบการณ์ในการสอน  ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา  ภาระงานสอน  และภาระงานอื่นๆ เป็นต้น

   ๒ ทวนสอบการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษาที่ผ่านมา

   ๓ พิจารณาเพื่อกำหนดและมอบหมายรายวิชาต่างๆให้กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา หรือ อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ทั้งนี้การมอบหมายงานอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่สำคัญคือการแบบมีส่วนร่วม ภาระงานสอนเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด และตรงตามคุณวุฒิการศึกษา       หรือประสบการณ์การสอน

 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบประกอบด้วย

๑.คณะกรรมการวิชาการ

๒.คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน

๓.คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ประเด็นที่ ๒ การวางแผนการจัดการเรียนการสอน

มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

   ๑.อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)  หรือคู่มือหลักสูตร  พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  (พรบ.การศึกษาแห่งชาตินโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ การพัฒนาเอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ของผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ)

๒.อาจารย์ผู้สอนจัดทำแฟ้มรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย

๒.๑ มคอ.๓  ทั้งนี้การออกแบบการจัดการเรียนการสอนควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ คือ

 • เลือกวิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนแบบร่วมมือ ร่วมใจ  การอภิปรายกลุ่มย่อย   จิตตปัญญา เป็นต้น
 • เลือกกระบวนการที่สามารถสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  เอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ของสถาบัน 
 • มีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์     กิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล
 • การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  หรือข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้   หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 •  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทำวิจัย 

๒.๒ ผังการออกข้อสอบ (Test blueprint)

๓.จัดทำแผนเพื่อขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  หรือสื่อการเรียนการสอน

๔.อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาส่ง มคอ. ๓ พร้อมแผนขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการการเรียนการสอน  ก่อนเปิดภาคการศึกษา ๓๐ วัน

 ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย

๑.อาจารย์ผู้สอน 

๒.อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา

๓.อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา

 

ประเด็นที่ ๓ การทวนสอบการออกแบบการเรียนการสอน

มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

ดำเนินการทวนสอบการออกแบบการเรียนการสอน  และการทวนสอบเนื้อหารายวิชาเพื่อลดความซ้ำซ้อนกับรายวิชาอื่นๆ หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้ประสานวิชา   ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

โดยมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดังนี้

๑ คณะกรรมการวิชาการ

๒ คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน

๓ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประเด็นที่ ๔ การดำเนินการสอน

ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

๑.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  หรือสื่อการเรียนการสอน

๒.ดำเนินการจัดการสอนตามการออกแบบและกำหนดเวลา   อธิบายรายละเอียดของรายวิชา พร้อมทั้งผังการออกข้อสอบ  ในชั่วโมงแรกของการสอน  พร้อมทั้งให้นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล

๓.ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา/ผู้เรียน

โดยมีผู้รับผิดชอบ

๑.อาจารย์ผู้สอน

๒.อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา

๓.อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา

ประเด็นที่ ๕   การวัดและประเมินผลสัมฤทธิรายวิชา

แนวทางการดำเนินงาน

๑.ออกข้อสอบตามผังการออกข้อสอบ  พร้อมทั้งส่งข้อสอบเพื่อให้คณะกรรมการวิพากษ์ก่อนสอบ ๒ สัปดาห์ ทั้งนี้การส่งข้อสอบการวิพากษ์ให้ส่งพร้อมเอกสารต่างๆ  ดังนี้

 • มคอ.๓  พร้อมผังการออกข้อสอบ
 • แนวการตอบ สำหรับข้อสอบอัตนัย
 • ในกรณีที่เป็นข้อสอบเก่าให้แนบผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ

๒.ปรับแก้ข้อสอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบซึ่งหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตรได้เสนอรายชื่อเพื่อให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้ลงนามแต่งตั้ง

๓.จัดทำข้อสอบ  และดำเนินการสอบตามกำหนดเวลา

๔.ตรวจข้อสอบและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ กรณีที่เป็นข้อสอบปรนัย สามารถส่งให้งานทะเบียนและวัดผล  ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการตรวจได้

๕ ประมวลผลการสอบของนักศึกษาตามเกณฑ์กำหนดของวิทยาลัย  รายงานผลตามแบบฟอร์มโดยส่งให้หัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรนั้นๆ

ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา

ประเด็นที่ ๖ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

            แนวทางการดำเนินงาน

๑.งานทะเบียนและวัดผลร่วมกับงานสารสนเทศเปิดระบบให้นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนสอบ ๒ สัปดาห์  พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาได้ประเมิน Online

๒.อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา พิมพ์ข้อมูลออกจากระบบ  โดยส่งสำเนาให้ประธานหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา  และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าในการทวนสอบการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารหลักสูตร

งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา

ประเด็นที่ ๗การทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการรายงานผลการศึกษา

แนวทางการดำเนินงาน

๑.หัวหน้าภาควิชาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาผ่านความเห็นชอบของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิขาการ  โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้ลงนาม

๒.ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาในประเด็นดังนี้คือ

 • สัดส่วนของคะแนนเก็บ: คะแนนสอบ
 • รายละเอียดของคะแนนเก็บ  คะแนนสอบ
 • วิธีการตัดเกรด
 • การกระจายของเกรดหรือระดับคะแนน

(หลักสูตร ปวส.เกณฑ์กำหนดในการตัดเกรดของสถาบันพระบรมราชชนก  สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีใช้เกณฑ์ของสถาบันสมทบ)

๓.แจ้งผลการทวนสอบให้อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาในกรณีที่พบว่าไม่เป็นตามข้อกำหนด  อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา  ดำเนินการปรับแก้  จากนั้นส่งให้หัวหน้าภาควิชาเพื่อดำเนินการทวนสอบใหม่

๔.ภาควิชา หรือ อาจารย์ฯ ส่งรายงานผลคะแนนที่ได้รับรองผลการทวนสอบจากคณะกรรมการทวนสอบพร้อม file ข้อมูลให้งานทะเบียนและวัดผลบันทึกคะแนน

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา

 อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา

ประเด็นที่ ๘การส่งแฟ้มรายวิชา

แนวทางการดำเนินงาน

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาจัดทำรายงานผลการสอน (มคอ.๕/มคอ.๖)  พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นแฟ้มรายวิชาจากนั้นส่งให้หัวหน้าภาควิชา/ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้น  ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน

 

____________________________