ฝากข้อความ

Loading

WP Shoutbox
ชื่อ
เว็บไซท์
Message
Smile

การนำเสนอแนวปฏิบัติในการจัดทำแฟ้มรายวิชาเป็นข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนข้อมูลจากประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เรื่อง “ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พ.ศ. 2554” และ “ระบบการทวนสอบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พ.ศ. 2557”
แนวปฏิบัติการจัดทำแฟ้มรายวิชา มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1.การพิจารณาอาจารย์ผู้สอน/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
2.การศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา
3.การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.การทวนสอบก่อนสอน
5.การดำเนินการสอนและการทวนสอบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6.การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7.การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา
8.การทวนสอบเมื่อสิ้นสุดการสอน
8.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการรายงานผลการศึกษา
8.2 การทวนสอบการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
8.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
9.การส่งแฟ้มรายวิชา

2.1 การพิจารณาอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
การดำเนินการในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์สังกัดหลักสูตร ควรดำเนินการดังนี้
2.1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หรือหลักสูตร พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (พรบ.การศึกษาแห่งชาตินโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ การพัฒนาเอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ของผู้เรียน) ข้อมูลผู้สอน อาทิเช่น คุณวุฒิด้านการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ภาระงานสอน และภาระงานอื่นๆ เป็นต้น
2.1.2 ศึกษาข้อมูลผลการทวนสอบการจัดการเรียนการสอน และข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 / มคอ.6 ) หรือแผนการสอน ตลอดจน รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ปีการศึกษาที่ผ่านมา
2.1.3 พิจารณาเพื่อกำหนดและมอบหมายรายวิชาต่างๆให้กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา หรือ อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ทั้งนี้การมอบหมายงานอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่สำคัญคือการมีส่วนร่วม ภาระงานสอนเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด และตรงตามคุณวุฒิการศึกษา หรือประสบการณ์การสอน) ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวควรแล้วเสร็จก่อนจัดทำแผนบริหารหลักสูตร เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนบริหารหลักสูตร และจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4

2.2 การศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หรือหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา ตลอดจนศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ การพัฒนาเอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ของผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง)

2.3 การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เพื่อให้อาจารย์ได้เข้าใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นไปในแนวทางเดียวกัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดความหมายของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ว่าเป็น การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริงของการทำงาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ จากความหมายดังกล่าวข้างต้น การออกแบบการจัดการเรียนการสอนควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้คือ
-เลือกวิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนแบบร่วมมือ ร่วมใจ การอภิปรายกลุ่มย่อย จิตตปัญญา เป็นต้น
-เลือกวิธีการที่หลากหลาย สามารถสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ของสถาบัน
-มีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ กิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล
-พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา หรือข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
-การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทำวิจัย

ในขั้นตอนการวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
2.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา หรืออาจารย์ผู้ประสานวิชา และอาจารย์ผู้สอน นำข้อมูลการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาจัดทำรายละเอียดของรายวิชา ดังนี้
2.3.1.1 จัดทำ มคอ. 3 พร้อม Test blueprint ในกรณีที่เป็นวิชาทฤษฎี
2.3.1.2 จัดทำ มคอ. 4 พร้อม Test blueprint ในกรณีที่เป็นวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรณีที่รายวิชานั้นได้เคยดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา จะต้องนำข้อมูลจาก มคอ. 5 /มคอ. 6 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการวัดและประเมินผล
2.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา หรืออาจารย์ผู้ประสานวิชา และอาจารย์ผู้สอน จัดทำแผนเพื่อขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอน
2.3.3 ผู้รับผิดชอบวิชา หรืออาจารย์ผู้ประสานวิชา และอาจารย์ผู้สอน ส่ง มคอ. 3/มคอ. 4 และ มคอ. 5/มคอ. 6 พร้อมแผนเพื่อขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอน ให้กับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

2.4 การทวนสอบก่อนสอน
การดำเนินการในขั้นตอนนี้เป็นกิจกรรมการดำเนินการทวนสอบการออกแบบการเรียนการสอน มีแนวปฏิบัติดังนี้
2.4.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดส่งเอกสาร ส่ง มคอ. 3/มคอ. 4 และ มคอ. 5/มคอ. 6 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้กับคณะกรรมการทวนสอบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชาเพื่อดำเนินการทวนสอบ ทั้งนี้การดำเนินการทวนสอบอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้สอน ด้วยบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร
อนึ่ง คณะกรรมการทวนสอบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา เป็นคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ตามลำดับ
2.4.2 คณะกรรมการทวนสอบการดำเนินการจัดการเรียนการสอน จะพิจารณาในประเด็นดังนี้
2.4.2.1 ความครอบคลุมและความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาวิชากับคำอธิบายรายวิชา ความซ้ำซ้อนของเนื้อหารายวิชากับรายวิชาอื่น
2.4.2.2 ความครอบคลุมและความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์รายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และมาตรฐานการเรียนรู้
2.4.2.3 ความเหมาะสมของสัดส่วนคะแนนพฤติกรรม คะแนนรายงาน และคะแนนสอบ
2.4.3 คณะกรรมการทวนสอบฯ แจ้งผลคณะกรรมการทวนสอบฯ แจ้งผลการทวนสอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
2.4.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาส่ง มคอ. 3/มคอ. 4 ซึ่งปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อลงนามให้ความเห็นชอบใช้จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดสอน 15 วัน จากนั้นจึงจัดทำแผนการสอนรายครั้ง

2.5 การดำเนินการสอนและการทวนสอบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การดำเนินการขั้นตอนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ
2.5.1 การดำเนินการสอน มีแนวปฏิบัติดังนี้
2.5.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา หรืออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
2.5.1.2 ในชั่วโมงแรกของการสอนดำเนินการจัดการสอนตามการออกแบบและกำหนดเวลา อธิบายรายละเอียดของรายวิชา พร้อมทั้งผังการออกข้อสอบ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.5.1.3 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา/ผู้เรียน
2.5.2 การทวนสอบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีแนวปฏิบัติดังนี้
2.5.2.1 คณะกรรมการวิชาการของวิทยาลัย ประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์ในการทวนสอบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
2.5.2.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำเกณฑ์ดังกล่าวสู่การปฏิบัติ โดยแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ต้องได้รับการทวนสอบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.5.2.3 คณะกรรมการทวนสอบการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา กำหนดวัน เวลา นิเทศ/เยี่ยมสอน และดำเนินการตามกำหนดการ

2.6 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.6.1 งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ร่วมกับงานสารสนเทศ เปิดระบบให้นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาได้ประเมินในระบบ Online ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.6.1.1 วิชาทฤษฎี การประเมินประกอบด้วย
-การประเมินผลสัมฤทธิผลรายวิชาหรือการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
-การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.6.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินประกอบด้วย
-แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การฝึกงานภาคสนาม/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.6.2 อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา พิมพ์ข้อมูลออกจากระบบ โดยส่งสำเนาให้ประธานหลักสูตร/ห้วหน้าภาควิชา และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าในการทวนสอบการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร และวางแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

2.7 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา
การดำเนินการในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้คือ
2.7.1 การวิพากษ์ข้อสอบ มีแนวปฏิบัติดังนี้
2.7.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา หรืออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ออกข้อสอบตามผังการออกข้อสอบ พร้อมทั้งส่งข้อสอบเพื่อให้คณะกรรมการวิพากษ์ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้การส่งข้อสอบการวิพากษ์ให้ส่งพร้อมเอกสารต่างๆ ดังนี้
-แบบส่งข้อสอบวิพากษ์
-ข้อสอบชุดที่จะวิพากษ์ ในกรณีที่เป็นข้อสอบเก่า ให้ระบุผล/แนบผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
-เฉลย หรือแนวคำตอบสำหรับข้อสอบอัตนัย
-มคอ.๓ พร้อม Test blueprint
2.7.1.2 คณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ ดำเนินการวิพากษ์ในประเด็น ดังนี้
-การพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบโดยรวม ได้แก่ ความเหมาะสมของคำชี้แจง/คำสั่ง ระยะเวลาในการสอบ ความสอดคล้องกับ Test blueprint
-การพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบรายข้อ ได้แก่ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา ความเป็นเอกพันธ์ของตัวเลือก
2.7.1.3 ปรับแก้ข้อสอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ
2.7.2 การดำเนินการสอบ มีแนวปฏิบัติดังนี้
2.7.2.1 จัดทำข้อสอบ และดำเนินการสอบตามกำหนดเวลา
2.7.2.2 ตรวจข้อสอบและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
-ข้อสอบปรนัย สามารถส่งให้งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มงานวิชาการ ดำเนินการตรวจและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบรายข้อ ซึ่งจะครอบคลุม ความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และผลการวิเคราะห์ตัวเลือก
-ข้อสอบปรนัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา หรืออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ดำเนินการวิเคราะห์ด้วยตนเอง
2.7.3 การประมวลผลการสอบและการตัดเกรด
2.7.3.1 ประมวลผลการสอบและตัดเกรดตามเกณฑ์กำหนดของวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ใช้เกณฑ์ของสถาบันสมทบ
2.7.3.2 รายงานผลตามแบบฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วย
-แบบส่งคะแนน
-แบบบันทึกคะแนน
การส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้กับหัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป

2.8 การทวนสอบเมื่อสิ้นสุดการสอน
การทวนสอบเมื่อสิ้นสุดการสอน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาและการรายงานผลการศึกษา การทวนสอบการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.8.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาและการรายงานผลการศึกษา มีแนวปฏิบัติดังนี้
2.8.1.1 หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินผล เพื่อทำหน้าที่ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในคำสั่ง ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ตามลำดับ
2.8.1.2 คณะกรรมการประเมินผล ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา โดยพิจารณาในประเด็นดังนี้
-ความสอดคล้องของวิธีการและเครื่องมือการประเมินผลที่นำมาใช้จริง กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มคอ. 3
-สัดส่วนของคะแนน
-วิธีการตัดเกรด
-การกระจายของระดับคะแนน
2.8.1.3 แจ้งผลการทวนสอบฯ ให้อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาในกรณีที่พบว่าไม่เป็นตามข้อกำหนด อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ดำเนินการปรับแก้ ภายหลังการปรับแก้แล้วส่งให้คณะกรรมการทวนสอบลงนาม
2.8.1.4 การรายงานผลการศึกษา หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร ส่งรายงานผลคะแนนที่ได้รับรองผลการทวนสอบจากคณะกรรมการทวนสอบพร้อม file ข้อมูลให้งานทะเบียนและวัดผลบันทึกคะแนน
2.8.2 การทวนสอบการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน มีแนวปฏิบัติดังนี้
2.8.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ส่งเอกสารต่างๆ ได้แก่ มคอ. 3/ มคอ. 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ฯ ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา แบบบันทึกการส่งคะแนน ให้กับคณะกรรมการทวนสอบการเรียนการสอนเพื่อดำเนินการทวนสอบ
2.8.2.2 คณะกรรมการทวนสอบการเรียนการสอนแจ้งผลการทวนสอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และประธานหลักสูตรทราบ
2.8.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน จัดทำ มคอ. 5/ มคอ. 6
2.8.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการทวนสอบการดำเนินการของหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน ๒ คน
อนึ่งคณะกรรมการทวนสอบการดำเนินการของหลักสูตรไม่เพียงแต่ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หากแต่ยังทวนสอบผลการดำเนินการต่างๆ ของหลักสูตร ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว 30 วัน

2.9 การส่งแฟ้มรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน จัดทำรายงานผลการสอน (มคอ.5/มคอ.6) พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นแฟ้มรายวิชาจากนั้นส่งให้หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน